Декларация за защита на данните:
С посещаването на нашия уебсайт нашите сървъри съхраняват данни за резервни цели, като например името на доставчика ви на интернет услуги, уебсайта, от който ни посещавате, уебсайтовете, които посещавате, и Вашия IP адрес. Тези данни могат да позволят идентификация, но не се извършва лична експлоатация. Те могат да бъдат оценени за статистически цели, но индивидуалният потребител остава анонимен. Данните няма да бъдат предадени на трети страни за търговски или нетърговски цели.

Личните данни ще се събират само ако ни информирате, например като се регистрирате, като попълвате формуляри или изпращате електронни писма, като поръчвате продукти или услуги, като подавате запитвания или подавате искания за материал. Базата данни и нейното съдържание остават в нашата компания и нашия доставчик. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да е форма, освен ако не предоставите вашето съгласие или официална поръчка.

Потребителите на нашите интернет страници имат правото, при поискване, да получават безплатно информация за съхраняваните за тях лични данни. Освен това те имат право да коригират, блокират и изтриват личните си данни в съответствие със законовите изисквания.

Декларация за поверителност за използване на Google Анализ:

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Анализ използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използвания от вас уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP анонимността на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде преди това съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с използването на уебсайтове и използването на интернет, спрямо оператора на уебсайта. Това се предава от вашия браузър, като част от IP адреса на Google Анализ не се обединява с други данни от Google. Можете да предотвратите запазването на „бисквитките“, като настроите съответния софтуер на браузъра; ние обаче ще посочим, че в този случай може да не успеете да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Освен това можете да попречите на Google да обработва данните (включително IP адреса ви), генерирани от „бисквитката“ и използването на уебсайта (включително IP адреса ви), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите приставката за браузър достъпна на следната връзка и да инсталирате [въведете връзка тук. Актуалният линк е  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg].

Изключване на отговорност

1. Съдържание на онлайн предложението

Авторът в никакъв случай не се ангажира с гаранция за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенции за отговорност срещу автора, които се отнасят за щети от материален или нематериален вид, които  чрез използването или неизползването на предоставени информации, съответно са били причинени  чрез използването на грешна или непълна информация, са   принципно изключени, в случай че от страна на автора не е на лице никаква доказуема умишлена или груба, причинена от невнимание вина.
Всички предложения са  необвързващи и незадължителни. Авторът изрично си запазва правото да променя, да допълва, да изтрива или  да преустановява публикации частично или окончателно, части от страниците или цялото предложение  без  предупреждение.

2. Препратки и линкове
При директни или индиректни препратки към чужди интернет страници („Hyperlinks“),  които се намират извън обхвата на отговорност на автора,  задължение за отговорност би влязло в сила изключително тогава, когато авторът има познания от съдържанието и му е било технически възможно и допустимо, да предотврати използването в случаи на неправомерни съдържания.
Авторът декларира с това изрично, че  към момента на  поставяне на линка не са били известни незаконни съдържания в препратките (свързаните страници). Към актуалното и бъдещо оформление, съдържанията или  произхода на свързаните страници, авторът няма никакво влияние. Затова той се дистанцира с това изрично от съдържанията на всички свързани страници, които са били променени след поставянето на линка. Тази констатация важи за всички поставени линкове и препратки в рамките на собственото интернет предложение, както и за чужди  записи в  използваните от автора книги за гости, дискусионни форуми, директории на линкове, списъци на електронни пощи и във всички други форми от бази с данни, върху чието съдържание са възможни външни писменни достъпи. За незаконни, грешни или непълни съдържания и особено за вреди, които възникват  при използване или неизползване на така  представените информации, отговорност носи само предлагащият страницата, към която е била препратката, не онзи, който  само препраща към линка на съответната публикация.

3. Авторски и регистрационни права
Авторът се стреми във всички публикации да взема под внимание авторските права на използваните снимки, графики, документи, видеа и текстове, да използва направените от него самия снимки, графики, документи, видеа и текстове или да прибягва към лицензирани графики, документи, видеа и текстове.
Всички, в рамките на интернет предложението посочени и съответно чрез трети, защитени марки и търговски знаци, подлежат на неограничени разпоредби на валидни регистрационни права и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Само на база на  голото/самото назоваване не се прави заключение, че търговските марки не са защитени чрез правата на трети лица!
Издателските права за публикувани, създадени от самия автор обекти остават само при автора на страниците. Размножаването или използването на такива графики, документи, видеа и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на автора.

4. Правно действие на това изключване на отговорност
На това изключване на отговорност да се гледа е като на част от интернет предложението, от което е препратено към тази страница. Дотолкова, доколкото части или отделни формулировки от този текст на валидните правни положения не, не повече или непълно би трябвало да отговарят, другите части на документа остават незасегнати от това в  тяхното съдържание и тяхната валидност.